Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

23.12.2022

zyczenia.png (2.39 MB)

15.12.2022

ciepłe mieszkanie.png (197 KB)

 

Informujemy, że ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Dobre.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:·

 • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
 • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 000 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.

Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342  zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Urząd Gminy Dobre zbiera chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Dobre, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie. Dlatego przygotowaliśmy wstępną deklarację wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu.

Prosimy o wypełnienie deklaracji przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.

Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW w Toruniu.

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dobrem, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre, w terminie  do 23.12.2022 roku.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Dobre dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Więcej informacji https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Deklaracja do pobrania:

Deklaracja ciepłe mieszkanie..docx (17 KB)

16.11.2022

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz 8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i częściowo mazowieckie)
 • Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

a) przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
b)  partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
c)  min. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych, a także ich federacji, związków.

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

“To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.
W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa”
- mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu - zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział
w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.

 • 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
 • 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00
 • 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:

Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu

Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

10.11.2022

UWAGA !

W dniach 15.11.2022 r. i 22.11.2022 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w godz. od 800 do 1400 natomiast w dniu 29.11.2022 r. nieodpłatna pomoc prawna nie będzie świadczona.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

08.11.2022

W dniu 10.11.2022 r. w godz. 10:00 - 11:30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej DOBRE GS.

03.11.2022

Przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup węgla

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla) z dniem 3 listopada 2022 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o zakup węgla po preferencyjnych cenach. Do złożenia wniosku i do dokonania zakupu perfekcyjnego węgla będzie uprawniona osoba, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski będą przyjmowane w holu budynku Urzędu Gminy Dobre przy ulicy Dworcowej 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Wnioski można również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

Po pozytywnej weryfikacji wniosku będzie prowadzona sprzedaż węgla wg. kolejności składanych wniosków, natomiast odbiór węgla będzie dokonywany przez nabywcę w wyznaczonych punktach dystrybucji na terenie gminy Dobre. 

Podstawowe informacje:

1. Proponowane sortymenty węgla, to groszek oraz orzech;
2. Ilość węgla możliwa do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego – 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023;
3. Gmina będzie sprzedawała węgiel w ramach zakupu preferencyjnego w cenie 2000 zł.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
54 2850157 wew. 50 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15:30
.

Druki do pobrania:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.pdf (147 KB)

                                                                                                                                              Wójt
                                                                                                                                       Stefan Śpibida

Kolejna droga dojazdowa dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

31.10.2022

Wsparcie finansowe na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych jest co roku przyznawane przez Samorząd Województwa, a środki te pochodzą z opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych i leśnych z produkcji. W tym roku Gminie Dobre przy wsparciu FOGR udało się zrealizować inwestycję pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,360 km oraz o nawierzchni  bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie powierzchniowo utrwalanej emulsją i grysami do długości 0,639 km, w obrębie geodezyjnym Koszczały cz. dz. nr 45”.

Przedsięwzięcie wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych INODROG Sp. z o. o. z Inowrocławia polegało na przebudowie drogi gminnej stanowiącej dojazd do zabudowań gospodarczych i terenów rolnych na odcinku prawie kilometra. Na całym odcinku położono warstwę asfaltu o grubości 4 cm. W ramach przedsięwzięcia ustawiono również oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonano roboty dodatkowe. Realizacja zadania przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu  korzystania z drogi przez mieszkańców wykorzystujących maszyny rolnicze do codziennych prac polowych.

Koszt inwestycji to 394 792,76 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane ze środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 59 940,00 zł.

28.10.2022

Przechwytywanieqqqqq.JPG (217 KB)

Wysyłka unikalnego identyfikatora deklaracji CEEB

28.10.2022

Szanowni Państwo,

 

18.10.2022 r. z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego uruchomiliśmy wysyłkę mailową unikalnych identyfikatorów deklaracji CEEB do tych obywateli, którzy podali w deklaracji CEEB adres e-mail do kontaktu. Wysyłka realizowana jest z adresu adminZONE@gunb.gov.pl. Korespondencja, którą adresaci otrzymają z tego adresu, jest korespondencją oficjalną, pochodzącą z bezpiecznych serwerów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Unikalny identyfikator deklaracji daje możliwość pobrania pliku PDF złożonej deklaracji. Ma on obywatelom ułatwić uzyskanie kopii deklaracji bez potrzeby udawania się w tym celu do urzędu gminy/miasta. Wraz z identyfikatorem w korespondencji adresaci otrzymują link, do usługi "Sprawdź swoją deklarację". Usługa ta znajduje się na oficjalnym portalu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków GUNB. Sprawdzić swoją deklarację mogą również bezpośrednio ze strony https://zoneapp.gunb.gov.pl/#/verify


Z poważaniem,

Zespół CEEB

https://CEEB.gov.pl/

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądzy”

24.10.2022

logo.png (76 KB)

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądzy”

Gmina Dobre wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Krzywosądzy ogłasza rekrutację uczestników do projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądzy” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości i standardu życia poprzez wzrost aktywizacji społecznej u 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dobre w okresie od 01.09.2022 do 28.02.2023 r.

Projekt zakłada skierowanie do grupy docelowej wsparcia m. in. w postaci warsztatów z treningu umiejętności społecznych, podnoszących kompetencje w zakresie wielojęzyczności, czytelniczo-teatralnych, podnoszących kompetencje matematyczne, muzyczno-wokalnych, a także wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Gorąco zachęcamy potencjalnych uczestników do zgłoszenia się do udziału w projekcie. Zaplanowane zajęcia pozwolą uczestnikom na ciekawe, a zarazem pożyteczne spędzenie wolnego czasu w gronie rówieśników w miłej atmosferze.

Szczegółowe informacje o projekcie i rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji. Więcej informacji można również uzyskać w biurze projektu (budynek UG Dobre, pokój nr 26).

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 24 października 2022 r. do 30 października 2022 r. Formularz rekrutacyjny należy pobrać z biura projektu (budynek Urzędu Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6), w siedzibie Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy (Krzywosądz 52), ze strony internetowej Urzędu Gminy Dobre (www.ugdobre.pl) lub ze strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Krzywosądzy (www. pspkrzywosadz.szkolnastrona.pl), wypełnić czytelnie, podpisać (formularz w imieniu dziecka podpisuje rodzic lub opiekun prawny) oraz dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów oraz deklaracją uczestnictwa w projekcie objętym grantem i oświadczeniem uczestnika projektu objętego grantem do biura projektu w czasie trwania procesu rekrutacyjnego.

Zarządzenie ws. ustalenia Regulaminu rekrutacji uczestników projektu pn. „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Krzywosądzy”.pdf (128 KB)

Regulamin rekrutacji II-1.pdf (166 KB)

Formularz rekrutacyjny II-2.pdf (200 KB)

Deklaracja uczestnictwa II.pdf (249 KB)

Oświadczenie uczestnika projektu objętego grantem II-1.pdf (161 KB)