each one rolex swiss https://vapesstores.pl is offered the spirit of high quality. each one rolex swiss dragxvape is offered the spirit of high quality. the oldest watch manufacturer is wholesale Phoenix Suns jersey reddit. alexandermcqueen.to forum for the entire watch field produce a advancement change. highest quality swiss-made https://www.givenchyreplica.ru in the industry. merchants tirelessly dedicated to the creation of balmainreplica.ru for sale in usa. on the contrary, cheap datewatches.com under $51 weighing scale is almost certainly valid and most well-built.
 Gmina Dobre - oficjalny serwis internetowyAktualności
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

25.01.2023

W dniu 30.01.2023 r. w godz. 08:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej NARKOWO 2.

W dniu 31.01.2023 r. w godz. 08:00 - 14:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej DOBRE 9 obwód 100 ulica Fabryczna, Piekarska.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

17.01.2023

W dniu 24.01.2023 r. w godz. 08:00 - 12:30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej DOBRE BANK obwód 400.

W dniu 26.01.2023 r. w godz. 08:00 - 11:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej NARKOWO 2.

Laptopy dla uczniów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

17.01.2023

logoppgr.jpg (85 KB)

Laptopy dla uczniów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

W dniu 23.12.2022 r. 55 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dobre otrzymało sprzęt komputerowy w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Uroczystego przekazania sprzętu dokonał Wójt Gminy Dobre Pan Stefan Śpibida.

W skład zestawu komputerowego wchodzi: laptop, oprogramowanie biurowe Microsoft Office, oprogramowanie antywirusowe oraz akcesoria (mysz, słuchawki z mikrofonem i torba na laptopa). Sprzęt objęty został ubezpieczeniem na okres dwóch lat.

Projekt sfinansowany został w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Celem projektu jest wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich.

Uprawnionymi uczniami do otrzymania sprzętu komputerowego były dzieci, które są członkami rodziny (krewnymi w linii prostej) osoby, która była zatrudniona w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR). Warunkiem ubiegania się o sprzęt komputerowy było zamieszkiwanie ucznia na terenie gminy Dobre.

Całkowita wartość zakupionego sprzętu wraz z ubezpieczeniem wyniosła 140.773,92 zł.

DSC03362.JPG (974 KB)

Więcej zdjęć - po kliknięciu " Czytaj więcej"

czytaj więcej

Nabór do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

05.01.2023

Nabór
do składu Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 zwaną dalej Ordynacją,

ogłasza
nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw
i Pomorza 2021-2027


Link do programu:
https://mojregion.eu/rpo/wp-content/uploads/sites/3/2022/12/FEdKP-2021-2022_7.12.2022.pdf
1. Nazwa programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
2. Obszary tematyczne ze wskazaniem liczby organizacji do reprezentacji:
a) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw podstawowych;
b) jedna federacja organizacji pozarządowych;
c) trzy organizacje pozarządowe właściwe ze względu na różne rodzaje działalności objęte programem;
d) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz ochrony środowiska;
e) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
f) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania włączenia społecznego;
g) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz promowania równości kobiet i mężczyzn;
h) jedna organizacja pozarządowa działająca na rzecz niedyskryminacji (zajmującą się obszarami dyskryminacji, takimi jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, religia, światopogląd, orientacja seksualna, tożsamość płciowa i wiek).

3. Nabór obejmuje łącznie 10 organizacji pozarządowych do składu KM.
4. Jedna organizacja może oddać:
− jeden głos na organizację pozarządową zgłoszoną w obszarze praw podstawowych,
− jeden głos na federację,
− pięć głosów, po jednym na organizację, w obszarach ocenianych przez organizację za reprezentatywne dla ich działalności organizacji wskazanych w pkt c) – h),

5. Organizacja zgłaszająca swoją kandydaturę na członka KM może oddać głos na swoją organizację.
6. Przedstawiciela Lokalnych Grup Działania wskazuje Przewodniczący Sieci Kujawsko-Pomorskich LGD, stąd LGD są wyłączone z procedury wyborczej.
7. Kalendarz wyborczy stanowi załącznik nr 1.
8. Zgłoszenie organizacji kandydującej dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego na członka KM od 21 grudnia 2022 r. do dnia 9 stycznia 2023 r. do godziny 23.59. Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 2.
9. Formularz zgłoszeniowy na członka KM należy przesłać do Komisji Wyborczej na adres poczty elektronicznej: ngo@kujawsko-pomorskie.pl W tytule maila należy wpisać: ZGŁOSZENIE DO KM.
10. Po opublikowaniu przez Komisję Wyborczą listy zgłoszonych kandydatur, które pozytywnie przeszły weryfikację, organizacje, które mają zastrzeżenia do opublikowanej listy mają prawo do wniesienia protestu do Komisji Wyborczej w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów.
Protest powinien być podpisany przez reprezentanta/-ów organizacji za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego lub podpisu osobistego, który przesyła się w formie dostępnej, w formacie „pdf”, drogą elektroniczną do Komisji Wyborczej na adres poczty elektronicznej: ngo@kujawsko-pomorskie.pl. W tytule maila należy wpisać: PROTEST - ZGŁOSZENIE DO KM.

UWAGA:
1) Formularz należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach, następnie zapisać w formacie pdf.
2) W przypadku pól, które nie dotyczą danej organizacji kandydującej, należy wpisać „nie dotyczy”.

Zal_nr_1_Kalendarz_wyborczy.pdf (58 KB)

Zal_nr_2_Formularz_Zgloszeniowy_KM.doc (126 KB)

Beata Wyczyńska-Hoppe

/ - /

Przewodnicząca
Rady Działalności Pożytku Publicznego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

23.12.2022

zyczenia.png (2.39 MB)

15.12.2022

ciepłe mieszkanie.png (197 KB)

 

Informujemy, że ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Dobre.

Beneficjentem końcowym programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na:

 • kocioł gazowy kondensacyjny,
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana okien i drzwi,
 • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:·

 • podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,
 • najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 000 zł.

Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód nie przekracza 120 tys. zł.

Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342  zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Urząd Gminy Dobre zbiera chętnych właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Dobre, w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie. Dlatego przygotowaliśmy wstępną deklarację wyrażającą chęć skorzystania z dofinansowania w ramach programu.

Prosimy o wypełnienie deklaracji przez mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie.

Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do WFOŚiGW w Toruniu.

Wypełnienie deklaracji nie jest zobowiązaniem do udziału w programie, a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania czy też z przyznaniem dofinansowania.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Dobrem, ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre, w terminie  do 23.12.2022 roku.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Dobre dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Więcej informacji https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Deklaracja do pobrania:

Deklaracja ciepłe mieszkanie..docx (17 KB)

16.11.2022

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap!

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r.

Fundusze europejskie będą wdrażane w ramach specjalnie opracowanych programów, w tym międzynarodowych i transgranicznych, a w Polsce dodatkowo zgodnie z Umową Partnerstwa w ramach 16 regionalnych programów obsługiwanych przez urzędy marszałkowskie oraz 8 tematycznych programów krajowych obsługiwanych przez stronę rządową:

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) – budżet ok. 135 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – budżet ok. 21,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) – budżet ok. 45,9 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) – budżet ok. 11,4 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – budżet ok. 14,3 mld zł (obszar: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i częściowo mazowieckie)
 • Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa 2021-2027 – budżet ok. 3,5 mld zł
 • Program Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa 2021-2027 (FEPŻ) – budżet ok. 2,7 mld zł
 • Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027 (PTFE) – budżet ok. 2,5 mld zł

Realizacja przedsięwzięć (projektów), zarówno w trybie konkurencyjnym (konkursowym), jak i w tzw. niekonkurencyjnym, będzie możliwa dopiero po zatwierdzeniu tych przez Komisję Europejską oraz powołaniu komitetów monitorujących dla każdego programu. Komitety te oprócz zatwierdzenia kryteriów i metodyki wyboru projektów będą weryfikować spełnienie warunków oraz tzw. zasad horyzontalnych. W skład każdego komitetu monitorującego wchodzić będą:

a) przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, administracji, organizacji zrzeszających samorządy, sektora nauki,
b)  partnerzy społeczni (związki zawodowe i organizacje pracodawców), biznesu oraz przedsiębiorczości społecznej
c)  min. 9 podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, tj. organizacji pozarządowych, a także ich federacji, związków.

Komitety monitorujące programy będą odgrywać dużo większą rolę aniżeli w poprzednich perspektywach UE z kilku powodów. Otóż, kluczowe będzie zderzenie się z ambitnymi celami klimatycznymi wynikającymi z Europejskiego Zielonego Ładu wskazującym celem jest Unia Europejska jako obszar neutralny klimatycznie, społeczeństwo sprawiedliwe i dostatnie, gospodarka nowoczesna i ekologiczna, aby to osiągnąć opracowano cały pakiet regulacji, elementów oraz zasad, w tym DNSH (ang. Do No Significant Harm) –„nie wyrządzaj poważnej szkody”. Ponadto zgodnie z art. 15 rozporządzenia ogólnego z czerwca 2021 r. ustanawiającego warunki horyzontalne korzystania z funduszy europejskich wskazano m.in. skuteczne stosowanie i wdrażanie Karty Praw Podstawowych UE, oprócz już wcześniej obowiązujących zasad horyzontalnych, tj. równości kobiet i mężczyzn, dostępności dla osób z niepełnosprawnością, niedyskryminacji oraz zrównoważonego rozwoju.

“To czy wspomniane warunki i zasady będą monitorowane zależy w znacznym stopniu od potencjału, roli i zaangażowania zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego.
W komitetach monitorujących muszą być obowiązkowo miejsca dla organizacji pozarządowych zajmujących się monitorowaniem każdej ze wspomnianych zasad horyzontalnych i dbających o nasze prawa”
- mówi Iwona Janicka, ekspertka Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Dodatkowo w komitetach monitorujących potrzebni będą przedstawiciele/-ki z organizacji, które zajmują się działalnością tematycznie związaną z danymi programami, m.in.: edukacja, włączenie społeczne, rynek pracy, zdrowie, cyfryzacja, gospodarka, sprawiedliwa transformacja, infrastruktura i transport, obszary wiejskie, miejskie obszary funkcjonalne, rewitalizacja, kultura i dziedzictwo kulturowe, rybactwo, zdrowa żywność, pomoc żywnościowa dla najuboższych, wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w zakresie kształtowania i realizacji polityk publicznych.

Wyłonienie organizacji pozarządowych do komitetów monitorujących zgodnie z regulacjami musi się odbyć w transparentnej procedurze niezależnie od władz krajowych i regionalnych oraz ich organów doradczych. Z uwagi na sukcesywne zatwierdzanie programów przez Komisję Europejską wyłonienie NGOs odbywać się będzie w najbliższych tygodniach zarówno w przypadku programów krajowych, jak i regionalnych. W przypadku programów krajowych władną do opracowania procedury i powołania komisji wyborczej jest rada działalności pożytku publicznego w ramach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast w przypadku programów regionalnych stosowny proces wyborczy i powołanie komisji wyborczej musi zostać zrealizowany przez odpowiednie wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego (odpowiednio organ doradczy marszałka województwa).

Jedno jest pewne będzie bardzo mało czasu - zaledwie kilka dni na zgłoszenia i głosowanie wśród organizacji pozarządowych, a to wymagać będzie ogromnej mobilizacji i wzmocnienia wielu osób, które do tej pory może nie zajmowały się bezpośrednio inwestycjami i działaniami finansowanymi z funduszy europejskich, ale np. interesowały się zasadami państwa prawa (wolność słowa, prawo zrzeszania się, praworządność), prawem do informacji, prawami kobiet, niedyskryminacją osób LGBTQiA, prawami osób z państw trzecich, dostępnością dla osób z niepełnosprawnością oraz ochroną środowiska, troską o klimat, sprawiedliwą transformacją. Aktywność w komitecie monitorującym będzie idealna na pewno dla osób, które czuwają nad transparentnością, dbają o dostęp do dokumentów, monitorują zamówienia publiczne.

Forma zaangażowania w komitecie monitorującym może dotyczyć roli członka/członkini komitetu monitorującego (lub zastępcy), a także funkcji obserwatora. Warto wiedzieć, że zaangażowanie w prace komitetu i w powołanych w jego ramach grupach roboczych to funkcja obywatelska (społeczna) związane jest z udziałem w posiedzeniach, ale też analizą dokumentów pod kątem obszaru/zagadnienia, w szczególności dot. zasad i warunków oraz kryteriów wyboru projektów, a także kontakt ze środowiskiem NGOs, udostępnianie materiałów, formułowanie opinii, rekomendacji, postulatów w imieniu środowiska NGOs.

Nabór do komitetów dotyczy perspektywy budżetu UE na lata 2021-2027 (+2lata). Członkowie komitetu monitorującego (i zastępcy) mogą liczyć na wsparcie z budżetu danego programu w ramach tzw. pomocy technicznej. Wsparcie uzależnione będzie także od ewentualnej dotacji pozyskanej przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego na wsparcie przedstawicieli/-ek NGOs w procesie monitorowania funduszy europejskich. Na chwilę obecną na pewno można liczyć na dostęp do informacji, udział w szkoleniach i konferencjach oraz spotkaniach oraz zwrot kosztów przejazdu na posiedzenia komitetu.

OFOP zachęca do wypełnienia formularza celem analizy możliwości i potencjału organizacji pozarządowych do prac w komitetach monitorujących i współpracy w tym zakresie. Organizacje mogą liczyć na możliwość wymiany doświadczeń, wsparcie specjalistów, udział
w spotkaniach informacyjnych i przygotowawczych, m.in. 9 listopada i 14 grudnia. Zgłoszenia zainteresowanych osób, które chcą otrzymywać aktualne informacje i korzystać ze wsparcia OFOP przyjmowane są przez formularz – link: https://bit.ly/3PB1PkH

Zainteresowanych startem do komitetów monitorujących bez doświadczenia w tej kwestii Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na spotkania wprowadzające w tematykę funduszy europejskich na lata 2021 2027 w następujących terminach.

 • 8 listopada 2022 (wtorek) godz. 19:00
 • 9 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 23 listopada 2022 (środa) godz. 14:00
 • 24 listopada 2022 (czwartek) godz. 19:00
 • 7 grudnia 2022 (środa) godz. 14:00

Będą to spotkania trwające ok. 1h. Podczas każdego z nich zostanie omówiona struktura programów finansowanych z funduszy europejskich na lata 2021-2027, zasada partnerstwa, zasady horyzontalne, czym właściwie są komitety monitorujące. Będzie okazja do zapoznania się z nazewnictwem. Spotkanie jest dedykowane osobom, które chcą się wdrożyć w tematykę i nie czują się pewnie nt. tego jakie zadania mogą mieć przedstawiciele/-ki NGOs w komitetach monitorujących.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami, które przybliżają aspekty zasad horyzontalnych:

Więcej informacji: www.ofop.eu
W sprawach komitetów monitorujących prosimy o kontakt: komitetymonitorujace@ofop.eu

Oprac. Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

Partnerstwo dla lepszej perspektywy!

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych realizuje działania rzecznicze i sieciujące na mocy porozumienia ze Stowarzyszeniem KLON/JAWOR i przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Korzystamy ze wsparcia CIVITATES i European Climate Foundation.

10.11.2022

UWAGA !

W dniach 15.11.2022 r. i 22.11.2022 r. nieodpłatna pomoc prawna będzie świadczona w godz. od 800 do 1400 natomiast w dniu 29.11.2022 r. nieodpłatna pomoc prawna nie będzie świadczona.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

08.11.2022

W dniu 10.11.2022 r. w godz. 10:00 - 11:30 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej DOBRE GS.

03.11.2022

Przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup węgla

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego (węgla) z dniem 3 listopada 2022 r. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o zakup węgla po preferencyjnych cenach. Do złożenia wniosku i do dokonania zakupu perfekcyjnego węgla będzie uprawniona osoba, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski będą przyjmowane w holu budynku Urzędu Gminy Dobre przy ulicy Dworcowej 6 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Wnioski można również elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP

Po pozytywnej weryfikacji wniosku będzie prowadzona sprzedaż węgla wg. kolejności składanych wniosków, natomiast odbiór węgla będzie dokonywany przez nabywcę w wyznaczonych punktach dystrybucji na terenie gminy Dobre. 

Podstawowe informacje:

1. Proponowane sortymenty węgla, to groszek oraz orzech;
2. Ilość węgla możliwa do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego – 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023;
3. Gmina będzie sprzedawała węgiel w ramach zakupu preferencyjnego w cenie 2000 zł.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
54 2850157 wew. 50 od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15:30
.

Druki do pobrania:

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego.pdf (147 KB)

                                                                                                                                              Wójt
                                                                                                                                       Stefan Śpibida