pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Elżbiety
Faustyny

19

listopad

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 r.

środa, 02.01.2019 11:07

Podatek rolny – kwota 46 zł. za 1 dt. żyta. Jest to cena żyta ustalona w celach  naliczenia podatku rolnego.

 


 

Podatek od budynków lub ich części

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,14 zł. 

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,40 zł. 

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł. 

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł. 

5) od 1 m2  powierzchni użytkowej pozostałych budynków, lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 2,73 zł. 

6) od budowli – od ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) - 2 %.

 


 

Podatek od gruntów

1) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93zł. 

2) od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,71 zł. 

3) od 1 m2  powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,14 zł.

4) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłacznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w zycie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynał okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł.

 


 

Podatek od środków transportowych

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie      – 770,00 zł

2) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie      – 825,00 zł

3) powyżej 9,0 t do poniżej 12 t         – 980,00 zł

4) równej lub wyższej niż 12 t i tak:

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 

Mniej niż

 

Osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

14

390,00

504,00

14

 15

557,00

1.018,00

15

 

702,00

1.593,00

Trzy osie

12

19

390,00

770,00

19

23

835,00

1.297,00

23

 25

1.232,00

1.874,00

25

 

1.298,00

2.005,00

Cztery osie i więcej

12

25

835,00

1.418,00

25

29

1.346,00

2.128,00

29

31

2.013,00

2.839,00

31

 

2.128,00

2.960,00

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

 z naczepą lub przyczepą:

1) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t.   – 568,00 zł

2) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t i tak :

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy  + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

344,00

624,00

25

31

724,00

1.181,00

31

 

1.733,00

2.284,00

Trzy osie

12

40

1.595,00

2.198,00

40

 

2.199,00

2.960,00

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają:

1) dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do poniżej 12 t (z wyjątkiem pojazdów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 312,00 zł

2) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t (z wyjątkiem pojazdów związanych z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) i tak:

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 Stawka podatku ( w złotych )

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Jedna  oś

12

25

235,00

459,00

25

 

413,00

711,00

Dwie osie

12

33

790,00

1.090,00

33

38

1.479,00

1.818,00

38

 

1.709,00

2.185,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.061,00

1.340,00

38

 

1.159,00

1.627,00

Od  autobusów:

1) o liczbie miejsc mniej niż 30 

- 1.114,00 zł

2) o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30

- 1.648,00 zł

 


 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 14 zł    miesięczne od  mieszkańca,
- jeżeli odpady komunalne są zmieszane - 25 zł miesięczne od   mieszkańca.

Opłatę, zgodną ze złożoną deklaracją właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wpłat należy dokonywać u inkasenta, kasie Urzędu lub rachunek bankowy Urzędu:

BS Radziejów O/Dobre Nr 90 9549 1011 0010 0188 2008 0002

 


 

Opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

L.p.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek

Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen
i stawek opłat
1

Grupa I

zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe

cena wody

opłata abonamentowa

2,78 zł. - netto +VAT

3,00 zł. - netto +VAT

2

Grupa II

cele produkcyjne i pozostałe

cena wody

opłata abonamentowa

3,13 zł. - netto +VAT

3,00 zł. - netto +VAT

 

Opłata za zbiorowe odprowadzenie ścieków:

L.p.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek

 
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen
i stawek opłat
1

Grupa I

dla ludności za ścieki
socjalno-bytowe

 


 

 

cena za odprowadzone ścieki

-odprowadzone kanalizacją grawitacyjną

-odprowadzone lokalną przepompownią

 

cena za dostarczone ścieki

- ścieki dowożone wozem ascenizacyjnym


 

3,71 zł. - netto +VAT

 

2,99 zł. - netto +VAT

 

 

25,00 zł. - netto +VAT 

2

Grupa II

cele produkcyjne i pozostałe

cena za odprowadzone ścieki

-odprowadzone kanalizacją grawitacyjną

-odprowadzone lokalną przepompownią

 

cena za dostarczone ścieki

- ścieki dowożone wozem ascenizacyjnym


 

4,95 zł. - netto +VAT

 

4,41 zł. - netto +VAT

 

 

25,00 zł. - netto +VAT

 

                                                                      Wójt Gminy Dobre

                                                                     Stefan Śpibida

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 02.01.2019 11:07
Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2019 12:12
Liczba wyświetleń: 1554

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu