pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Barbary
Hieronima

4

grudzien

PWŚCPSN
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31    

Nowy system gospodarki odpadami – kalkulacja stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

piątek, 29.11.2019 12:57

Informujemy, że 19 lipca br. została zmieniona ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza szereg zmian w systemie gospodarki odpadami. Jedną  z istotnych zmian jest wprowadzenie rozliczenia z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne za każdą tonę odebranych odpadów, a nie jak było to wcześniej – ryczałtowo. W związku z powyższym apelujemy do Państwa o ograniczenie przekazywanych odpadów poprzez m.in. kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi).Takie działania z Państwa strony spowodują obniżenie stawek za odbiór odpadów komunalnych w kolejnych latach. Nowością jest również to, że każdy mieszkaniec ma obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Poniżej przedstawiamy kalkulację związaną ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

1. Stawki opłaty za odpady komunalne w 2019 r.:
- 14 zł od mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny;
- 25 zł od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane są w sposób selektywny.
2. Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 13.11.2019 r.:
- stałe zameldowanie - 5 268 osób, czasowe zameldowanie - 121 osób (Razem 5 389 osób).
3. Liczba płatników opłaty za odpady komunalne  wg  deklaracji (stan na dzień 13.11.2019 r. – 4563 osób).
4. Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych  w 2020 roku:
- usługa zgodnie ceną zadeklarowaną w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez firmę GRONEKO – 868 320 zł;
-koszty administracyjne  - 67 293 zł;
- koszty odbioru odpadów z cmentarzy – 10 000 zł;  
Razem 945 613 zł.
5.Cena odbioru i zagospodarowania 1 tony odpadów: 945 613 zł :1200 t =788zł/tonę.
6. Ilość odpadów odebranych w poszczególnych latach (w tonach)

2017

2018

2019

2020 - szacunkowa ilość

688

1044

1200

1380

Wzrost ilości odpadów w poszczególnych latach:
2017/2018- wzrost o 52%, 2018/2019- wzrost o 15%, 2019/2020 szacunkowy wzrost o 15%.
7. Zakładana ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania w 2020 r.  – 1380 ton.
8. Kalkulacja stawki opłaty za odpady: 945 613 zł :12 m-cy : 4563 osoby ≈17,30 zł/mc.
Szacunkowy wzrost ilości odbieranych odpadów– 15%.
17,30 zł x 15% = 19,89 zł/miesięcznie/osobę
Zadłużenie wszystkich mieszkańców z tytułu opłaty za odpady komunalne na dzień 11.10.2019 r –
89.316,25zł : 4563 osoby: 12m-cy= 1,63 zł/osobę/mc.
Łączne koszty na 1 mieszkańca = 21,52 zł/osobę/m-c.
9. Stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.:
a) 21 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny;
b) 50 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
c)  - 2 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość w stosunku do stawki określonej  w pkt a (21 zł  - 2 zł = 19 zł) - zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym). 

Apelujemy aby poprzez codzienne działania zmniejszyć ilość przekazywanych do odbioru odpadów.

Mniej odpadów – mniejsza stawka opłaty za odpady.

 

                                                                                                          Wójt

                                                                                                    Stefan Śpibida

Informacje o artykule

Zredagował(a): k.swiderski
Data powstania: 29.11.2019 12:57
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2019 13:16
Liczba wyświetleń: 2080

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu