pomniejsz powiększ

INFORMATOR


URZĄD GMINY


GALERIA


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE


JEDNOSTKI KULTURY


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Linki

Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski Starostwo Radziejów WKU Włocławek Dziennik Ustaw Monitor Polski ePUAP EBOI

Kalendarium

Pauliny
Sabiny

22

czerwiec

PWŚCPSN
1    1 2 3
2 4 5 6 7 8 9 10
3 11 12 13 14 15 16 17
4 18 19 20 21 22 23 24
5 25 26 27 28 29 30  

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 r.

środa, 27.12.2017 09:45

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2018 r.

 

Podatek rolny – kwota 46 zł. za 1 dt. żyta. Jest to cena żyta ustalona w celach  naliczenia podatku rolnego.

 


 

Podatek od budynków lub ich części

1) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,13 zł. 

2) od 1 m2 powierzchni użytkowej związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,80 zł. 

3) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł. 

4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł. 

5) od 1 m2  powierzchni użytkowej pozostałych budynków, lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 2,65 zł. 

6) od budowli – od ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) - 2 %.

 


 

Podatek od gruntów

1) od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł. 

2) od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł. 

3) od 1 m2  powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,13 zł.

4) od 1 m2 powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 i poz. 1529), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłacznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w zycie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynał okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 zł.

 


 

Podatek od środków transportowych

Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

1) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie      – 770,00 zł

2) powyżej 5,5 t do 9,0 t włącznie      – 825,00 zł

3) powyżej 9,0 t do poniżej 12 t         – 980,00 zł

4) równej lub wyższej niż 12 t i tak:

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

 

Mniej niż

 

Osie jezdne
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

14

390,00

504,00

14

 15

557,00

1.018,00

15

 

702,00

1.593,00

Trzy osie

12

19

390,00

770,00

19

23

835,00

1.297,00

23

 25

1.232,00

1.874,00

25

 

1.298,00

2.005,00

Cztery osie i więcej

12

25

835,00

1.418,00

25

29

1.346,00

2.128,00

29

31

2.013,00

2.839,00

31

 

2.128,00

2.960,00

Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie

 z naczepą lub przyczepą:

1) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t.   – 568,00 zł

2) o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t i tak :

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy  + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku ( w złotych )

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

25

344,00

624,00

25

31

724,00

1.181,00

31

 

1.733,00

2.284,00

Trzy osie

12

40

1.595,00

2.198,00

40

 

2.199,00

2.960,00

Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają:

1) dopuszczalną masę całkowitą od 7 t do poniżej 12 t (z wyjątkiem pojazdów związanych wyłącznie z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 312,00 zł

2) dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t (z wyjątkiem pojazdów związanych z działalnością rolniczą, prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) i tak:

 Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa /przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 Stawka podatku ( w złotych )

 

Nie mniej niż

Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych  

Jedna  oś

12

25

235,00

459,00

25

 

413,00

711,00

Dwie osie

12

33

790,00

1.090,00

33

38

1.479,00

1.818,00

38

 

1.709,00

2.185,00

Trzy osie i więcej

12

38

1.061,00

1.340,00

38

 

1.159,00

1.627,00

Od  autobusów:

1) o liczbie miejsc mniej niż 30 

- 1.114,00 zł

2) o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 30

- 1.648,00 zł

 


 

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zaopatrzenia w wodę w wysokości:

1) dla ludności - 2,92 zł/ m3  brutto.

2) dla podmiotów gospodarczych - 3,28 zł/ m3  brutto.


 

Taryfy na zbiorowe odprowadzenie ścieków za 1m3 ścieków wprowadzanych do zbiorczych urządzeń komunalnych w wysokości:

1) za ścieki bytowe

a) odprowadzane poprzez kanalizację grawitacyjną - 3,92 zł/ m3 brutto.

b) odprowadzane poprzez lokalną przepompownię - 3,13 zł/ m3  brutto.

2) za ścieki komunalne

a) odprowadzane poprzez kanalizację grawitacyjną - 5,20 zł/ m3 brutto.

b) odprowadzane poprzez lokalną przepompownię - 4,63 zł/ m3 brutto.


 

Opłata  za 1 m3  ścieków dowożonych do oczyszczalni komunalnej - 5,13 zł brutto.

 


 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych:

- jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 8 zł    miesięczne od  mieszkańca,
- jeżeli odpady komunalne są zmieszane - 15 zł miesięczne od   mieszkańca.

Opłatę, zgodną ze złożoną deklaracją właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać do ostatniego dnia każdego miesiąca. Wpłat należy dokonywać u inkasenta, kasie Urzędu lub rachunek bankowy Urzędu:

BS Radziejów O/Dobre Nr 90 9549 1011 0010 0188 2008 0002

 

Wójt Gminy Dobre

Stefan Śpibida

Informacje o artykule

Zredagował(a): d.adamski
Data powstania: 27.12.2017 09:45
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2017 08:18
Liczba wyświetleń: 939

Podziel się

Drukuj Stworz PDF
Kierownictwo Numery kontaktowe Konta bankowe Poradnik Interesanta E-urząd Mapa serwisu